Regulamin - Jesienne 360 '2017

I. RYWALIZACJA

 1. W zawodach biorą udział pojedynczy zawodnicy.

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.

 3. Zespoły i zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

 4. Rywalizacja pprzebiega jednego dnia w formule non-stop. Zawodnicy startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.

 5. Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do uczestników.

 6. Na wszystkich trasach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

II. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.

 2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

III. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).

 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.

 3. Zespoły same dokonują potwierdzenia za pomocą perforatora - niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma.

 4. Na PK z obsługą sędziowską zespoły muszą zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się zespołu w komplecie. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.

 5. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.

 

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

 2. Wszyscy posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.

 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, zawodnik otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)

 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów

 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów

 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)

 • 1 x paszport lub dowód osobisty

 • 1 x kompas

 • 1 x telefon komórkowy

 • 1 x apteczka o zawartości:

 • 1 x bandaż dziany
  1 x zestaw leków przeciwbólowych (min. 3 sztuki)
  1 x zestaw plastrów z opatrunkiem (min. 2 sztuki)
  1 x 50 ml woda utleniona (w płynie lub maści)

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na trasy rowerowe:

 • sprawny rower

 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)

 • 1 x tylne czerwone światełko

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW

 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji

 • zapięcie na rower*

 • mapnik rowerowy*

* dla tras rowerowych

V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów

  1. Kryterium klasyfikacji jest zaliczenie wszystkich punktów kontrolnbych na trasie i dotarcie do mety w wyznaczonym limicie. W przypadku tras w formule scorelauf - kryterium klasyfikacji jest w pierwszej kolejności liczba zaliczonych PK a przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.

 2. Rezygnacja

  1. W przypadku wycofania zawodnika jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

  2. Organizatorzy nie odpowiadają za zawodników, którzy się wycofują. Osoby takie same zapewniają sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.

 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.

VII. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu wynosi12 godzin (trasa TR 100 i TP 50) oraz 10 godzin (pozostałe trasy).

 2. Zawodnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu, nie będą klasyfikowani.

VIII. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

  1. brak lub pożyczanie od innych uczestników wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut

  2. brak osobistego numeru startowego - 1 godzina

  3. brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut

  4. nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

 2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zawodników.

 3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodników na metę.

IX. NUMERY STARTOWE

 1. Zawodnicy otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.

 4. Zawodnicy mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów.

X. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.

 2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne

  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.

  2. Podczas odprawy zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

  3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

 2. Procedury w razie wypadku

  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.

  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.

 3. Osoba, która uległa wypadkowi

  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.

  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z jego winy.

 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XIII. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację.

 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.

 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XIV. WPISOWE

 1. Zawodnicy, zgłaszający się na zawody, są obowiązani uregulować wpisowe. Wysokość wpisowego wynosi: 50 PLN (dla tras TP 25 i TR 50 - wpłacone do 29. września 2017 roku; po tym terminie opłata to 60 PLN); 60 PLN (dla tras TP 50 i TR 100 - wpłacone do 29. września 2017 roku; po tym terminie opłata to 70 PLN)

 2. Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji; wówczas obowiązuje stawka w wysokości 60/70 PLN (w zależności od trasy).

 3. Jeśli zespół lub zawodnik zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 29. września 2017 roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Zawodnicy, którzy poinformują o wycofaniu się do 6. października 2017 roku - otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora.

 4. Numer konta, na które ma zostać dokonane wpisowe, podany jest na stronie głównej imprezy w zakładce "informacje".

XV. ZGŁOSZENIA

 1. Zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, mailowo, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.

 2. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska zawodników

 • adresy zamieszkania zawodników

 • przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem

 • przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów

   

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Jesiennego 360°.

 2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.